Jäsenrekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 § Laatimispäiväys 12.12.2015

1 Rekisterinpitäjä

Hynysten Sukuseura ry

Yhteystiedot: Puheenjohtaja Katja Hynynen, Tyysterniemenranta 17, 23920 Lappeenranta, sähköposti: katjahynynen@icloud.com

2 Rekisteriasioista vastaava henkilö

Jäsenrekisterinhoitaja: Sihteeri Markku Hynynen

Yhteystiedot: Markku Hynynen, Kaakkolankuja 9 as 2, 0400 Järvenpää, puh. 040-504 5410, hynynen.markku@outlook.com

3 Rekisterin nimi

Hynysten sukuseura ry:n jäsenrekisteri

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Yhdistyslain 11 §:ssä tarkoitettu jäsenluettelo yhdistyksen jäsenistä.

5 Rekisterin tietosisältö

Jäsenten nimet, sähköposti- ja postiosoitteet, kotipaikat sekä jäseneksi liittymis- ja eroamistiedot ja jäsenmaksu- sekä karhuamistiedot.

Jäsenryhmät yhdistyksen sääntöjen mukaan: varsinaiset- ja nuorisojäsenet sekä kannatusjäsenet.

6 Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Jäseniltä, heidän läheisiltään sekä vainajien omaisilta ja julkisista lähteistä saadut tiedot.

Kirjanpidosta saadut tiedot jäsen- ja muiden yhdistyksen maksujen suorituksista.

7 Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja luovutetaan vain sukuseuran hallituksen jäsenille tai hallituksen erikseen tekemällä päätöksellä seuran jäsenelle, joka on niitä pyytänyt.

8 Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköinen jäsenrekisteri on sukuseuran jäsenasioista vastaavan henkilön hallinnassa ja hänellä on oikeus muuttaa, lisätä tai poistaa tietoja. Hallituksen muilla jäsenillä on jäsenrekisteriin katseluoikeus. Tiedot säilytetään parhaiden käytäntöjen, hyvän tietoturvallisuuden ja lainsäädännön vaatimusten mukaisesti ulkopuolisilta suojattuina.